.site/flag.lv.svg LV

Lietošanas noteikumi

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. Šis Lietotāja līgums (turpmāk tekstā Līgums) attiecas uz Freedom vietni, kas atrodas lv.freedomtampons.com

1.2. Vietne Freedom (turpmāk — Vietne) ir juridiskas personas Sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA «PN BALTIC», reģ. Nr. 40103699134, pārstāvniecības īpašums, juridiskā adrese: Juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, LV-2167,1.3. Šis Līgums regulē attiecības starp vietnes «Freedom» administrāciju (turpmāk tekstā — vietnes administrācija) un šīs vietnes lietotāju.

1.4. Vietnes administrācija patur tiesības jebkurā laikā mainīt, pievienot vai dzēst šī Līguma punktus, nebrīdinot Lietotāju.

1.5. Vietnes izmantošana Lietotājam nozīmē piekrišanu Līgumam un šajā Līgumā veiktajām izmaiņām.

1.6. Lietotājs ir personīgi atbildīgs par šī Līguma izmaiņu pārbaudi.

2. TERMINU DEFINĪCIJAS

2.1. Tālāk uzskaitītajiem terminiem šī Līguma nozīmē ir šāda nozīme:

2.1.1 «Freedom vietne» — interneta resurss, kas atrodas uz domēna vārda lv.freedomtampons.com, kas darbojas, izmantojot interneta resursu un saistītos pakalpojumus (turpmāk tekstā Vietne).

2.1.2. «Freedom vietne» — vietne, kurā ir informācija par Precēm un/vai Pakalpojumiem un/vai Citas vērtības lietotājam, Pārdevējam un/vai Pakalpojumu sniedzējam, kas ļauj izvēlēties, pasūtīt un (vai) iegādāties Preces, un/vai pakalpojuma saņemšana.

2.1.3. Vietnes administrācija — Vietnes pārvaldīšanai pilnvaroti darbinieki, kas darbojas juridiskas personas SIA «PN BALTIC» pārstāvniecība SIA «PN BALTIC»

2.1.4. Vietnes lietotājs (turpmāk tekstā — Lietotājs) ir persona, kurai ir piekļuve Vietnei, izmantojot internetu un kura izmanto Vietni.

2.1.5. Vietnes saturs (turpmāk tekstā Saturs) ir aizsargāti intelektuālās darbības rezultāti, tai skaitā literāro darbu teksti, to nosaukumi, priekšvārdi, anotācijas, raksti, ilustrācijas, vāki, mūzikas darbi ar tekstu vai bez tā, grafika, teksts, fotogrāfija, atvasinājumi, saliktie un citi darbi, lietotāja saskarnes, vizuālās saskarnes, preču zīmju nosaukumi, logotipi, datorprogrammas, datu bāzes, kā arī šī Satura dizains, struktūra, atlase, koordinācija, izskats, vispārējais stils un atrašanās vieta. Vietne un citi intelektuālā īpašuma objekti kopā un/vai atsevišķi, kas atrodas vietnē lv.freedomtampons.com.

3. LĪGUMA PRIEKŠMETS

3.1. Šī Līguma priekšmets ir nodrošināt Lietotājam piekļuvi Vietnē piedāvātajiem Produktiem un/vai pakalpojumiem.

3.1.1. Vietne nodrošina Lietotājam šāda veida pakalpojumus (pakalpojumus):

nodrošināt Lietotājam iespēju ievietot ziņojumus, komentārus, Lietotāju atsauksmes, novērtēt vietnes saturu;

iepazīšanās ar Vietnē ievietotajām precēm/pakalpojumiem;

preču/pakalpojumu izvēle un pasūtīšana turpmākai iegādei vai reģistrācijai šajā Vietnē.

3.1.2. Šis Līgums aptver visus uz doto brīdi esošos (faktiski funkcionējošos) Vietnes pakalpojumus (pakalpojumus), kā arī visas turpmākās modifikācijas un papildu pakalpojumus (pakalpojumus), kas parādīsies nākotnē.

3.2. Piekļuve vietnei tiek nodrošināta bez maksas.

3.3. Šis Līgums ir publisks piedāvājums. Tiek uzskatīts, ka, piekļūstot Vietnei, Lietotājs ir pievienojies šim Līgumam.

3.4. Vietnes materiālu un pakalpojumu izmantošanu regulē spēkā esošo Latvija Republikas aktu normas

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Vietnes administrācijai ir tiesības:

4.1.1. Mainīt Vietnes lietošanas noteikumus, kā arī mainīt šīs Vietnes saturu. Izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad Vietnē tiek publicēta Līguma jaunā versija.

4.2. Lietotājam ir tiesības:

4.2.1. Izmantojiet visus Vietnē pieejamos pakalpojumus, kā arī iegādājieties visas Vietnē piedāvātās Preces un/vai Pakalpojumus.

4.2.2. Uzdodiet visus jautājumus, kas saistīti ar vietnes pakalpojumiem:

pa tālruni: +371 20122122

pa e-pastu: info@freedomtampons.lv

izmantojot atsauksmju veidlapu, kas atrodas vietnē: lv.freedomtampons.com

4.2.3. Izmantojiet vietni tikai mērķiem un veidā, kas paredzēti Līgumā un nav aizliegti ar Latvijas Republikas aktiem.

4.2.5. Pieprasīt administrācijai slēpt jebkādu informāciju par lietotāju.

4.2.6. Izmantojiet vietnes informāciju komerciāliem nolūkiem bez īpašas atļaujas.

4.3. Vietnes lietotājs apņemas:

4.3.1. Pēc Vietnes administrācijas pieprasījuma sniedziet papildu informāciju, kas ir tieši saistīta ar šīs vietnes sniegtajiem pakalpojumiem.

4.3.2. Lietojot Vietni, ievērojiet autoru un citu tiesību īpašnieku mantiskās un nemantiskās tiesības.

4.3.3. Neveiciet darbības, kuras var uzskatīt par vietnes normālas darbības traucēšanu.

4.3.4. Izmantojot Vietni, neizplatīt nekādu konfidenciālu un ar Latvijas Republikas tiesību aktiem aizsargātu informāciju par fiziskām vai juridiskām personām.

4.3.5. Izvairieties no jebkādām darbībām, kas var pārkāpt ar Latvijas Republikas tiesību aktiem aizsargātās informācijas konfidencialitāti.

4.3.6. Neizmantojiet vietni reklāmas informācijas izplatīšanai, izņemot gadījumus, kad ir saņemta Vietnes administrācijas piekrišana.

4.3.7. Neizmantojiet pakalpojumus šādiem mērķiem:

4.3.7.1. nepilngadīgo tiesību pārkāpšana un (vai) jebkāda veida kaitējuma nodarīšana viņiem.

4.3.7.2. mazākumtautību tiesību pārkāpums.

4.3.7.3. uzdoties par citu personu vai organizācijas un (vai) kopienas pārstāvi bez pietiekamām tiesībām, tostarp šīs vietnes darbiniekiem.

4.3.7.4. maldināšana par jebkuru Vietnē ievietoto Preču un/vai pakalpojumu īpašībām un īpašībām.

4.3.7.5. nepareiza Preču un/vai Pakalpojumu salīdzināšana, kā arī negatīvas attieksmes veidošanās pret personām, kuras (ne)lieto noteiktas Preces un/vai pakalpojumus, vai šādu personu nosodīšana.

4.3.7.6. nelegāla satura augšupielāde pārkāpj jebkādas trešo pušu tiesības; veicina vardarbību, cietsirdību, naidu un (vai) diskrimināciju rases, nacionālā, dzimuma, reliģiskā, sociālā pamata dēļ; satur nepatiesu informāciju un (vai) apvainojumus konkrētām personām, organizācijām, iestādēm.

4.3.7.7. pamudināšana uz prettiesisku darbību, kā arī palīdzība personām, kuru darbības ir vērstas uz Latvijas republikas teritorijā spēkā esošo ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu.

4.3.8. Nodrošiniet sniegtās informācijas precizitāti

4.3.9. Nodrošināt personas datu drošību no trešo personu piekļuves.

4.4. Lietotājam ir aizliegts:

4.4.1. Izmantojiet jebkuru ierīci, programmu, procedūru, algoritmu un metodi, automātisku ierīci vai līdzvērtīgu manuālu procesu, lai piekļūtu Vietnes saturam, to iegūtu, kopētu vai izsekotu.

4.4.2. Traucēt pareizu Vietnes darbību.

4.4.3. Jebkādā veidā apiet Vietnes navigācijas struktūru, lai saņemtu vai mēģinātu iegūt jebkādu informāciju, dokumentus vai materiālus, izmantojot jebkādus līdzekļus, kas nav īpaši nodrošināti ar šīs vietnes pakalpojumiem.

4.4.4. Neatļauta piekļuve Vietnes funkcijām, citām sistēmām vai tīkliem, kas saistīti ar šo Vietni, kā arī visiem Vietnē piedāvātajiem pakalpojumiem.

4.4.4. Pārkāpt drošības vai autentifikācijas sistēmu Vietnē vai jebkurā ar Vietni saistītā tīklā.

4.4.5. Veiciet apgriezto meklēšanu, izsekojiet vai mēģiniet izsekot jebkādai informācijai par jebkuru citu vietnes lietotāju.

4.4.6. Izmantot vietni un tās saturu jebkādiem mērķiem, ko aizliedz Latvijas Republikas tiesību akti, kā arī mudināt uz jebkādām nelikumīgām darbībām vai citām darbībām, kas pārkāpj Vietnes vai citu personu tiesības.

5. VIETNES IZMANTOŠANA

5.1. Vietne un tās saturs pieder Vietnes administrācijai, un to pārvalda.

5.2. Vietnes saturu aizsargā autortiesības, preču zīmju likums, kā arī citas ar intelektuālo īpašumu saistītās tiesības un negodīgas konkurences likumi.

5.3. Šis Līgums attiecas uz visiem papildu noteikumiem un nosacījumiem Preču iegādei un/vai Vietnē sniegto pakalpojumu sniegšanai.

5.4. Vietnē ievietotā informācija nav jāuztver kā šī Līguma izmaiņas.

5.5. Vietnes administrācijai ir tiesības jebkurā laikā, nebrīdinot Lietotāju, veikt izmaiņas Vietnē piedāvāto Preču un pakalpojumu sarakstā un (vai) to cenās.

5.6. 5.7.punktā norādīto dokumentu. šī Līguma noteikumi regulē attiecīgajā daļā un attiecas uz Vietnes lietošanu no Lietotāja puses.

5.7. Privātuma politika: https://lv.freedomtampons.com/privacy-policy/

5.8. Jebkurš no šī Līguma 5.7. punktā minētajiem dokumentiem var tikt atjaunināts. Izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad tās ir publicētas Vietnē

6. ATBILDĪBA

6.1. Vietnes administrācija neatlīdzina jebkādus zaudējumus, kas Lietotājam var rasties tīša vai neapdomīga jebkura šī Līguma noteikuma pārkāpuma gadījumā, kā arī nesankcionētas piekļuves dēļ cita Lietotāja saziņai.

6.2. Vietnes administrācija nav atbildīga par:

6.2.1. Kavēšanās vai kļūmes operācijas veikšanas procesā, kas izriet no nepārvaramas varas, kā arī jebkurš telekomunikāciju, datoru, elektrisko un citu saistīto sistēmu darbības traucējumu gadījums.

6.2.2. Pārskaitījumu sistēmu, banku, maksājumu sistēmu darbības un ar to darbu saistītie kavējumi.

6.2.3. Vietnes pareiza darbība, ja Lietotājam nav tās lietošanai nepieciešamo tehnisko līdzekļu, kā arī neuzņemas saistības nodrošināt lietotājus ar šādiem līdzekļiem.

7. LIETOTĀJA LĪGUMA NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANA

7.1. Vietnes administrācijai ir tiesības izpaust informāciju par Lietotāju, ja spēkā esošie Krievijas Federācijas tiesību akti pieprasa vai atļauj šādu izpaušanu.

7.2. Vietnes administrācijai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma Lietotājam pārtraukt un (vai) bloķēt piekļuvi Vietnei, ja Lietotājs ir pārkāpis šo Līgumu vai citos dokumentos ietvertos Vietnes lietošanas noteikumus, kā arī gadījumā Vietnes darbības pārtraukšanas vai tehniskas problēmas vai problēmas dēļ.

7.3. Vietnes administrācija nav atbildīga Lietotāja vai trešo pušu priekšā par piekļuves Vietnei pārtraukšanu, ja Lietotājs pārkāpj jebkuru šī Līguma noteikumu vai citu dokumentu, kas satur Vietnes lietošanas noteikumus.

8. STRĪDU IZŠĶIRŠANA

8.1. Ja starp šī Līguma Pusēm rodas domstarpības vai strīdi, obligāts nosacījums prasības iesniegšanai (rakstisks priekšlikums par brīvprātīgu strīda izšķiršanu) ir obligāts nosacījums pirms vēršanās tiesā.

8.2. Pretenzijas saņēmējs 30 kalendāro dienu laikā no tās saņemšanas dienas rakstveidā paziņo pretenzijas iesniedzējam par pretenzijas izskatīšanas rezultātiem.

8.3. Ja strīdu nav iespējams atrisināt brīvprātīgi, jebkurai no Pusēm ir tiesības vērsties tiesā, lai aizsargātu savas tiesības, kuras tai piešķir spēkā esošie Latvijas Republikas tiesību akti.

8.4. Jebkura pretenzija par Vietnes lietošanas noteikumiem ir jāiesniedz 5 dienu laikā pēc pretenzijas pamata rašanās, izņemot autortiesību aizsardzību Vietnes materiāliem, kas aizsargāti saskaņā ar likumu. Ja tiek pārkāpti šī punkta noteikumi, tiesa atstāj jebkuru prasību bez izskatīšanas.

9. PAPILDU NOTEIKUMI

9.1. Vietnes administrācija nepieņem Lietotāja pretpiedāvājumus par izmaiņām šajā Lietotāja līgumā.

9.2. Vietnē ievietotās lietotāju atsauksmes nav konfidenciāla informācija, un Vietnes administrācija tās var izmantot bez ierobežojumiem.