.site/flag.lv.svg LV

Pilni akcijas noteikumi

SIA «PN BALTIC»

Pilni nosacījumi mārketinga akcijai «FREEDOM BALVU MARATONS» (turpmāk — Nosacījumi)

Rīgā2022. gada 05. augustā

1. Termini un definīcijas

1.1. Akcija — mārketinga akcija ar nosaukumu «FREEDOM BALVU MARATONS», kas tiek rīkota ar mērķi palielināt abonentu skaitu e-pasta bāzē šajos nosacījumos noteiktajā kārtībā. Akcija nav stimulējošs pasākums, loterija, pasākums, kas balstīts uz azartspēlēm, derībām.

1.2. Organizators — SIA «PN Baltic», adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 Tālrunis: +371 20122122

1.3. Par organizatora internetā izvietotās akcijas dalībnieku uzskata personu, kura veikusi šo nosacījumu 4.2. punktā minētās darbības, kā arī atbilst šo nosacījumu 3.1. punktā minētajiem kritērijiem.

1.4. Anketa — aptaujas lapa ar personas datu pieprasījumu.

1.5. Uzvarētājs — dalībnieks, kura kārtas numurs izvēlēts ar gadījumskaitļu ģeneratoru, atbilstoši šo nosacījumu 5.1. punktam.

1.6. Verifikācija — dalībnieka kontaktinformācijas patiesuma pārbaudes procedūra.

1.7. Akcijas vietne — https://lv.freedomtampons.com/summer/

1.8. Akcija notiek Latvijas Republikas teritorijā.

2. Akcijas balvu fonds un balvu saņemšanas kārtība:

2.1. Akcijas balvu fonds veidojas par akcijas organizētāja līdzekļiem, izmantojams vienīgi balvu piešķiršanai akcijas dalībniekiem. Akcija ietvaros nav veicami jebkādi maksājumi, tā nav loterija vai spēle, kuras pamatā ir risks.

2.2 Akcijas balvu fonds ir:

Galvenās balvas:

 • Dāvanu komplekts «FREEDOM ® tamponu gada krājums» 38,80 eiro vērtībā katrs — 3 gab.

Papildu balvas:

 • FREEDOM ® produktu komplekts — 21 gab., katra komplekta vērtība nepārsniedz 1,96 eiro

2.3. Balvu aizstāšana ar naudas ekvivalentu nav pieļaujama.

2.4. Organizētājs nav atbildīgs, ja balvas saņēmējs nevar izmantot laimestu jebkādu no organizētāja neatkarīgu apstākļu dēļ.

2.5. Saskaņā ar Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma 9. panta 1. daļas 5. punktu, ienākumu, kas gūts kā laimests izlozes rezultātā, netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja tā summa nepārsniedz 3000 eiro.

2.6. Balvu izsniegšanas termiņš: no 12.08.2022. līdz 20.10.2022. g.

3. Akcijas dalībnieki

3.1. Akcijā pielaižamas rīcībspējīgas personas, Latvijas Republikas iedzīvotāji, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikas teritorijā, kuri ir ievērojuši šo nosacījumu 4.2. punktā paredzēto kārtību.

4. Akcijas norises kārtība

4.1. Akcijas kopējais norises termiņš no 05.08.2022. g. — 01.10.2022. g. Pieteikšanās periods: no 05.08.2022. g. 00:00 līdz 29.09.2022 00:00. Papildus balvu izlozes notiks: 12.08.22.g., 19.08.22.g., 26.08.22.g., 02.09.22.g., 09.09.22.g., 16.09.22.g., 23.09.22.g. Galvenās balvas izloze notiks 30.09.2022. g. Balvu izsniegšanas termiņš: no 12.08.2022. līdz 20.10.2022. g.

4.2. Akcijas norises kārtība: dalībniekam nepieciešams laika posmā no 05.08.2022. līdz 29.09.2022. g.: 1. Aizpildīt anketu https://lv.freedomtampons.com/summer/ mājas lapā 2. Noklikšķināt «Piedalīties». 3. Iziet verifikāciju caur e-pasta adresi un sagaidīt izlozes rezultātus.

4.3. Anketas datos jāiekļauj šāda dalībnieka informācija: vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis.

4.4. Reģistrēties var 1 reizi, izmantojot 1 e-pasta adresi un 1 tālruņa numuru

4.5. Informācija par izlozes norisi publicējama akcijas organizētāja oficiālajā mājaslapā: https://lv.freedomtampons.com/summer/.

5. Akcijas uzvarētāju noteikšanas kārtība

5.1. Akcijas uzvarētājus nosaka akcijas organizētāji ar programmu «randomizer» (organizators patur aplikācijas izvēles tiesības), kurā ielādē visus pieteikumus, kas saņemti 4.1.punktā minētajā laikposmā.

5.2. Uzvarētāji tiek noteikti šādā kārtībā — 1) Katru piektdienu laikā no 05.08.2022.g. līdz 23.09.2022.g. (ieskaitot) ar programmu «randomizer» tiek noteikti 3 dalībnieki, kuri saņems komplektu ar FREEDOM® produktiem. 2) 30.09.2022.g. programmā «randomizer» tiek noteikti 3 dalībnieki, kuri saņems vienu no šo nosacījumu 2.2.punktā norādītajām 3 galvenajām balvām. 1 dalībnieks var kļūt par iknedēļas izlozes uzvarētāju tikai 1 reizi, tomēr paliek par galvenās izlozes dalībnieku un var pretendēt uz galveno balvu. Kopumā šajā akcijā varētu būt 20 līdz 25 uzvarētāji.

5.3. Balvu izlozes tiks rīkotas Instagram konta tiešraidē — @freedomtampons_latvia.

5.4. Izlozes uzvarētāji un rezultāti tiks publicēti https://lv.freedomtampons.com/summer/ akcijas lapā 3 dienu laikā pēc katras izlozes.

5.5. Akcijas norises termiņi, balvu fonds un izložu skaits var tikt palielināts ar organizatora lēmumu.

6. Balvu saņemšanas kārtība un termiņi

6.1. Balvas Uzvarētājam organizators izsniedz pēc akcijas uzvarētāju noteikšanas šo noteikumu 2.6.punktā norādītajā termiņā.

6.2. Balvu nosūtīšana notiek, piesaistot kurjerdienestus. Balvu nosūtīšanu veic akcijas organizētājs.

6.3. Lai saņemtu galveno balvu, kuras vērtība nav augstāka par 38,80 eiro, akcijas uzvarētājam jānosūta Organizatoram personas apliecība ieskenētā veidā uz e-pastu: info@freedomtampons.com ne vēlāk kā 17.00 pēc Rīgas laika 2022. gada 10. oktobrī.

6.4. Lai saņemtu balvu vērtībā līdz 38,80 eiro, akcijas uzvarētājam, ja tas būs nepieciešams balvas piegādei, jānosūta piegādes adrese organizatoram uz e-pastu: info@freedomtampons.com e-pastu nedēļas laikā no laimesta brīža.

6.5. Ar visām nesadalītajām un nepieprasītajām balvām, kā arī balvām, no kuru saņemšanas Uzvarētāji atteikušies vai nav ieradušies to saņemšanai šo noteikumu 2.6. punktā minētajā termiņā, akcijas organizētājs rīkojas pēc saviem ieskatiem. Balvas uzvarētāji nevar pieprasīt atkārtoti.

6.6. Organizatora saistības par akcijas balvas kvalitāti ierobežo to izgatavotāju sniegtās garantijas. Uzvarētāja pretenzijas par balvas kvalitāti jāiesniedz tieši ražotājiem/izgatavotājiem.

6.7. Balvas Akcijas Uzvarētājiem tiek nodrošinātas uz Organizatora rēķina, piesaistot trešo personu transportēšanai un piegādei (Venipak kurjerdienests vai Omniva pakomāti). Akcijas Organizatora pienākums izsniegt Balvu tiek uzskatīts par izpildītu ar brīdi, kad Balva tiek nodota trešajai personai transportēšanai un piegādei (Venipak kurjerpakalpojums). Organizators nav atbildīgs par kurjera pakalpojuma transportēšanas saistību neizpildi, ja šo saistību nepareizas izpildes rezultātā Balva ir nozaudēta, sabojāta, netiek piegādāta vai tiek pārkāpts garantētais piegādes laiks. Atbildība par pienācīgas transportēšanas un piegādes saistību neievērošanu ir attiecināma uz kurjerdienestu no brīža, kad Organizators nodod Balvu pilnvarotajam kurjera dienesta pārstāvim.

6.8. Balva (izskats (krāsa, izmērs), dizains un citi raksturojumi) var nesakrist ar dalībnieku gaidām un var neatbilst šādu balvu attēliem, kas atrodami uz reklāmas un informatīviem materiāliem, kuru mērķis ir informēt patērētājus par akcijas norisi.

6.9. Balvu skaits ir ierobežots, balvu papildu izsniegšanu akcijas organizētājs neveic.

6.10. Ja akcijas uzvarētājs atsakās saņemt balvu saskaņā ar šiem nosacījumiem vai nesaņem balvu citu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar akcijas organizētāja rīcību, organizētājs ir tiesīgs anulēt lēmumu par attiecīgā akcijas dalībnieka atzīšanu par akcijas uzvarētāju.

7. Personas datu apstrāde

7.1. Katrs akcijas dalībnieks, kurš aizpildījis anketu https://lv.freedomtampons.com/summer/ vietnē un nospiedis pogu «Piedalīties», tas ir, izpildījis šo nosacījumu 4.2. punktā paredzēto kārtību, piekrīt pilnajiem akcijas nosacījumiem un piekrīt personas datu apstrādei, kā arī reklāmas materiālu saņemšanai no akcijas organizētāja.

Personas dati–vārds, uzvārds, e-pasts, mobilā tālruņa numurs tiek izmantoti un glabāti, lai rīkotu mārketinga akciju, izsniegtu balvas, kā arī turpmākas reklāmas un citu materiālu nosūtīšanai. Personas datu apstrādes termiņš nepārsniegs 5 gadus no atļaujas saņemšanas brīža (vai mazāk — ja dalībnieks atsaucis piekrišanu savu personas datu apstrādei).

7.2. Dalībnieks ir tiesīgs atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, nosūtot paziņojumu Organizatoram rakstveidā akcijas beigās.

7.3. Organizators apstrādā personas datus arī pamatojoties uz atsevišķu Dalībnieka un Organizatora vienošanos, kas noslēgta kā daļa no šo noteikumu 1.pielikumā norādītajām Dalībnieka darbībām.

7.4. Organizators un tā piesaistītās personas apstrādā Dalībnieku personas datus, stingri ievērojot Latvijas Republikas Personas datu apstrādes likumu, kā arī Vispārīgajā personu aizsardzības regulā noteiktos principus un noteikumus (Regula (Eiropas Savienība) 2016/679). Organizatoram ir tiesības akcijas laikā nosūtīt Akcijas Dalībniekam informatīvus un reklāmas ziņojumus, ja Dalībnieks tam ir devis savu piekrišanu, tai skaitā piekrīt viņa personas datu izmantošanai šiem mērķiem. Šo piekrišanu var atsaukt iepriekš minētajā veidā.

7.5. Piedaloties Akcijā, tas ir, ievērojot 4.2.punktā paredzēto kārtību, Dalībnieks apliecina, ka gadījumā, ja viņš tiek atzīts par Uzvarētāju, informāciju par šo faktu, viņa vārdu, uzvārdu, informāciju par dzīvesvietu (pilsētu), Organizators ir tiesīgs publicēt Akcijas oficiālajā tīmekļa vietnē. https://lv.freedomtampons.com/summer/.

7.6. Akcijas uzvarētāji, atzīstot savu uzvaru, automātiski piekrīt papildu personas datu sniegšanai, kas norādīti 6.3. — 6.4. punktā.

8. Nobeiguma noteikumi

8.1. Personām, kuras nav izpildījušas visus šo nosacījumu 4. nodaļā paredzētos nosacījumus, nav tiesību piedalīties akcijā

8.2. Organizētājs neatlīdzina un nekompensē zaudējumus, izmaksas un jebkurus citus izdevumus, kas dalībniekam var rasties sakarā ar dalību šajā akcijā, kas nav minēti šajos noteikumos un 2. pielikumā.

8.3. Organizētājs nav atbildīgs par:

 • savu saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildi pret dalībniekiem telekomunikāciju un enerģētikas tīklu kļūmju, ļaunprātīgu programmu un citu nepārvaramas varas apstākļu, trešo personu negodprātīgas rīcības dēļ;
 • vēstuļu un/vai balvas saņemšanai nepieciešamās informācijas nesaņemšanu no Dalībniekiem, tai skaitā noteiktajā termiņā, tehnisku vai citu no Organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ;
 • Dalībnieku ziņošanu par nepilnīgu un/vai nepareizu kontaktinformāciju un citus datus saskaņā ar šiem Noteikumiem;
 • kļūdām/kļūmēm datu pārraidē internetā vai pa faksu sakaru organizāciju vainas dēļ, tehnisku problēmu un/vai krāpšanās rezultātā internetā un/vai Akcijas laikā izmantotajos sakaru kanālos, kā arī citiem iemesliem ārpus Organizatora kontroles; par dalībnieku šajos nosacījumos paredzēto pienākumu nepildīšanu/savlaicīgu nepildīšanu;

8.4. Organizētājs ir tiesīgs:

 • akcijas laikā veikt grozījumus šajos noteikumos. Informācija par jebkādām šo nosacījumu izmaiņām tiks ievietota akcijas mājaslapā (https://lv.freedomtampons.com/summer/)
 • neiesaistīties rakstiskās sarunās vai jebkādos citos kontaktos ar akcijas dalībniekiem, izņemot šajos noteikumos paredzētos gadījumus;
 • pieprasīt no dalībniekiem nepieciešamo informāciju šajos noteikumos paredzētajos gadījumos;
 • ja akcijas dalībnieki nepieprasa vai ir atteikušies saņemt balvas, rīkoties ar nepieprasītām balvām pēc saviem ieskatiem;
 • atteikt akcijas dalībniekam izsniegt balvu, ja konstatēts fakts, ka dalībnieks nav ievērojis šos nosacījumus;
 • atteikt akcijas dalībniekam izsniegt balvu, ja dalībnieks atsakās sniegt papildu personas datus, kas norādīti šo noteikumu 6.3. — 6.4. punktā.

8.5. Piedalīšanās akcijā nozīmē, ka dalībnieks ir iepazīstināts un pilnībā piekrīt šiem nosacījumiem.

8.6. Balvas nav atmaksājamas, aizstājamas, apmaināmas pret kādām lietām vai naudas ekvivalentu.

8.7. Jautājumu rašanās gadījumā tos var adresēt akcijas organizētājam pa e-pastu: info@freedomtampons.com vai pa tālruni: +37120122122.

1. pielikums
pilniem nosacījumiem mārketinga akcijā «FREEDOM BALVU MARATONS»
2022. gada 05. augustā

Piekrišana personas datu apstrādei

Dalībnieks, nospiežot pogu «Piedalīties», pieņem šo piekrišanu personas datu apstrādei (turpmāk — piekrišana). Dalībnieks, rīkojoties brīvi, pēc savas gribas un savās interesēs, kā arī apliecinot savu rīcībspēju, dod piekrišanu SIA «PN BALTIC» Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 371 20122122 šādiem nosacījumiem:

1. Šī piekrišana sniedz iespēju personas datu apstrādei gan neizmantojot automatizācijas līdzekļus, gan tos izmantojot.

2. Piekrišana tiek dota šādu personas datu apstrādei, kas nav speciāli vai biometriski:

Vārds, uzvārds, kontakttālruņu numuri; e-pasta adreses; lietotāja dati (atrašanās vietas informācija; operētājsistēmas tips un versija; pārlūkprogrammas tips un versija; ierīces tips un ekrāna izšķirtspēja; avots, no kurienes lietotājs ienācis vietnē; no kuras vietnes vai no kuras reklāmas; operētājsistēmas un pārlūkprogrammas valoda; kuras lapas atver un uz kurām pogām nospiež lietotājs; IP adrese;

dzimums, vecums, dzimšanas datums un vieta, pases dati, dzīvesvietas reģistrācijas adrese, bankas rekvizīti; personas kods.

3. Personas dati nav publiski pieejami.

4. Personas datu apstrādes mērķis:

 • lai dalībnieks varētu saņemt balvu, lai organizators varētu paziņot dalībniekiem par laimestu, kā arī publicēt ziņas par akcijas uzvarētāju;
 • reklāmas un ziņu sūtījumiem no akcijas organizatora;
 • lai nodrošinātu likumu un citu normatīvo tiesību aktu ievērošanu;
 • LR likumdošanā paredzēto nodokļu un nodevu aprēķināšanai, ieturēšanai un apmaksāšanai;
 • lai iesniegtu likumdošanā noteiktos pārskatus attiecībā uz fiziskajām personām;
 • ziņu sniegšanai kredītiestādei, pārskaitot naudas balvu;
 • nodokļu ieturējumu piešķiršanai.

5. Personas datu apstrādes pamats ir Latvijas Republikas fizisko personu datu apstrādes likums, kā arī Ģenerālā regula par personas datu aizsardzību (Regula (Eiropas Savienība) 2016/679).

6. Apstrādājot personas datus, tiks veiktas šādas darbības: ievākšana; ierakstīšana; sistematizācija; uzkrāšana; glabāšana; precizēšana (atjauninājums, grozījums); izvilkšana; izmantošana; nodošana (piešķiršana, piekļuve); bloķēšana; dzēšana; iznīcināšana.

7. Personas datus apstrādā līdz brīdim, kad fiziskās personas piekrišana atsaukta no reklāmas un ziņu sūtījumiem. Tāpat personas datu apstrāde var tikt pārtraukta pēc personas datu subjekta pieprasījuma. Papīra nesējos fiksētos personas datus glabā saskaņā ar Latvijas Republikas fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī Ģenerālo regulu par personas datu aizsardzību (Regula (Eiropas Savienība) 2016/679) un citiem normatīvajiem tiesību aktiem arhīva lietu un arhīva glabāšanas jomā.

8. Piekrišanu var atsaukt personas datu subjekts vai tā pārstāvis, nosūtot rakstveida iesniegumu brīvā formā SIA «PN Baltic»

9. Ja subjekts vai tā pārstāvis ir atsaucis piekrišanu personas datu apstrādei, SIA «PN Baltic» ir tiesīga turpināt personas datu apstrādi bez personas datu subjekta piekrišanas, ja tam ir kāds tiesisks pamatojums, kas norādīti Ģenerālās regulas par personas datu aizsardzību (Regula (Eiropas Savienība) 2016/679) 6. panta 1. daļā.

10. Personas datu apstrādes termiņš ir akcijas norises termiņš un 5 (pieci) gadi pēc tās beigām.